Opiskelu työpaikalla

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelemisen juju on siinä, että ammattitaito hankitaan teoriaa ja käytäntöä yhdistäen. Välillä opiskellaan oppilaitoksessa tai sen työsaleissa, välillä ollaan oikealla työpaikalla uutta oppimassa ja alan töitä harjoittelemassa.

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Ammatillinen koulutus valmistaa ihan oikeasti työelämään. Siksi ammatillisiin opintoihin sisältyy lähes aina opiskelua työpaikalla. Työpaikalla voi opiskella oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Työpaikalla opiskelu voi jakaantua useaan jaksoon, jotka suoritetaan joko samalla työpaikalla tai eri työpaikoilla erityyppisiä työtehtäviä tehden.

Työpaikalla opiskeltaessa valkenee monta sellaista seikkaa tulevasta työstä, joita ei oppilaitoksessa olisi mahdollista oppia. Työpaikalla opiskelu on hyvä mahdollisuus osoittaa kykynsä ja innostuksensa, ahmia ammattiosaamista ja parantaa mahdollisuuksia saada työpaikka valmistumisen jälkeen.

Työpaikalla opiskelu ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin tavallinen työnteko, vaan se on ohjattua opiskelua työpaikalla. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) opintoja varten. HOKSiin sisältyy myös suunnitelma työpaikalla opiskelua varten, jotta jaksosta on mahdollista saada kaikki irti.

Oppilaitos ja työpaikka tekevät kirjallisen sopimuksen työpaikalla opiskelusta. Näin varmistetaan se, että käytännön työtehtävien yhteydessä järjestetään tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja opiskelijan tarpeita vastaavaa koulutusta ja ohjausta. Sopimuksessa määritellään kaikkien osapuolten vastuut ja tehtävät.

Työpaikalla opiskelun suunnitteluun osallistuvat opiskelijan lisäksi sekä työpaikka että oppilaitos. Yrityksen tai työpaikan, johon opiskelija on menossa, on nimettävä opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja. Myös opettaja on aina tarpeen tullen tavoitettavissa.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Oppisopimusopiskelija on määräaikaisessa työsuhteessa työnantajaan, ja opiskelijalle maksetaan palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti. Viikoittainen työaika on vähintään 25 tuntia. Oppisopimuksella voidaan suorittaa koko tutkinto tai sen osa tai osia tai pienempiä kokonaisuuksia.

Oppisopimuspaikan löytää yleensä itse etsimällä. Työnantajat ilmoittavat tarjoamistaan oppisopimuspaikoista esimerkiksi TE-palveluiden avoimissa työpaikoissa. Myös ammatillisen koulutuksen järjestäjät auttavat oppisopimuspaikan löytämisessä.

Koulutussopimus

Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, jolla sovitaan opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimusopiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan, eikä näin ollen saa opiskeluajaltaan palkkaa. Koulutussopimuksella voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai pienempiä kokonaisuuksia. Myös työvoimakoulutuksella opiskelevat voivat hankkia osaamista koulutussopimuksella.

Näytöt

Näytöt ovat oiva esimerkki opiskelun käytännönläheisyydestä, sillä ne tehdään pääsääntöisesti työpaikoilla ja ne koskettavat kaikkia ammatillisen tutkinnon suorittajia.

Näytöt ovat osa ammatillista koulutusta ja opiskelijan osaamisen arviointia. Ne ovat työtilanteita tai työprosesseja, joissa opiskelija ihan kirjaimellisesti näyttää käytännön töitä tekemällä, kuinka hyvin hän osaa tutkinnon perusteissa edellytetyt asiat, eli on saavuttanut sellaisen ammattitaidon, jota työelämässä edellytetään ja jolla siellä pärjää. Näytöt suunnitellaan yhdessä työelämän edustajien kanssa, koska heillä on paras tieto siitä, mitä osaamista työpaikoilla voi osoittaa. Näyttöjen arviointiin osallistuu opettajan lisäksi työelämän edustaja. Myös opiskelija itse arvioi omaa osaamistaan.