Grundexamen i instrumentvård

Instrumentvårdare kan använda sina språkkunskaper, informations- och kommunikationsteknik, digitala arbetssätt och den automation som arbetsmiljön möjliggör. De kan också delta i mångprofessionellt samarbete och arbeta i kundservice. De som har avlagt grundexamen i instrumentvård kan grunderna i företagsverksamhet och kan genom sitt agerande främja lönsamheten i den egna arbetsplatsens företagsverksamhet. De kan utveckla och produktifiera olika tjänstekoncept som anknyter till det egna arbetet.

Aseptiskt arbete, iakttagande av goda hygienrutiner och bekämpning av infektioner med olika metoder hör till deras centrala kompetens i alla arbetsmiljöer. Instrumentvårdarna känner till namnet på instrumenten, deras egenskaper och specialmärkningar samt sättet att utföra service. De kan hantera instrumenten rätt och på ett säkert sätt.

Bekanta dig med de relevanta yrken!

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena