Grundexamen i sjöfart

Sjötrafiken mellan Finland och tredje länder är livlig. Stora mängder passagerare och varor förflyttas sjövägen. Till skeppets personals uppgifter hör övervakning av lastning och lossning av fartyget samt navigering, användning av maskiner och upprätthållning av sjö- och fartygssäkerhet. Personalen sköter även underhållsuppgifter.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)