Grundexamen inom laboratoriebranschen

De som har avlagt grundexamen inom laboratoriebranschen kan som laboranter utföra arbetsuppgifter som hänför sig till kvalitetskontroll, produktutveckling, forskning och industriella processer i laboratorier inom olika industribranscher, i forskningsanstalter och inom den offentliga sektorn. De kan på ett ändamålsenligt sätt göra kemiska, fysikaliska, biokemiska, mikrobiologiska och sensoriska analyser av olika prov.

De kan välja rätta kemikalier, instrument och apparater för sitt arbete och använda och underhålla instrumenten och apparaturen enligt anvisningar. De kan bedöma resultatens tillförlitlighet och utvärdera de egna prestationerna. De kan utveckla sina yrkesfärdigheter och arbetsprestationer med hjälp av goda baskunskaper i matematik och naturvetenskaperna.

Bekanta dig med de relevanta yrken!

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena