Grundexamen i sjöfart

Fartygselektriker

Fartygselektriker som har avlagt kompetensområdet för eldrift kan utföra arbeten som gäller installation, idrifttagning, service och underhåll av elektriska maskiner och anordningar samt automationssystem i enlighet med nationella och internationella föreskrifter. Det centrala kunskapsinnehållet gäller arbeten som rör underhåll, felsökning, reparation av fel, kontroller, inställningar och testningar av fartygs elutrustning och system.

Vanliga arbetsplatser är olika fartyg, exempelvis lastfartyg, passagerarfartyg och tankfartyg.


C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s